انجام کلیه جراحی های فوق تخصصی و دفورمیتی های کودکان شامل اندام فوقانی و اندام تحتانی

انجام جراحی های لگن

جراحی بیماران فلج مغزی

جراحی فوق تخصصی دست

جراحی ارتوپدی اطفال